Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan ersatt av (2008:567)

Lagar inom ramen för diskriminering

Sedan 2009 har Sverige en enda sammanhängande lag som ger skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Från och med den 1 januari 2009 har bestämmelserna om diskriminering förts över till den nya diskrimineringslagstiftningen. I samband med den nya lagen ersattes sju tidigare lagar.

Syftet med den nya Diskrimineringslagen är att få en effektiv och heltäckande diskrimineringslagstiftning, vilket är nödvändigt för att vi i Sverige ska kunna bekämpa handlingar som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde.

---

Diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2006:69). I 16 kap. 9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ersatt av (2008:567

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering ersatt av (2008:567)  

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ersatt av (2008:567)

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ersatt av (2008:567)

Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ersatt av (2008:567)

Föräldraledighetslagen (1995:584)

Jämställdhetslagen (1991:433) ersatt av (2008:567)

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling