Kunder och uppdrag

 

Inom din organisation finns kanske inbyggda normer och fördomar som leder till omedveten diskriminering.

 

Att skapa en icke diskriminerande kultur betyder att ge var och en rätt att bli värderad efter sina individuella förutsättningar.

Alla uppdrag är anpassade utifrån kundens behov och mål. Här kan du ta del av det som gjorts tillsammans med några olika kunder.

SKTF Sundsvall

Mångfald och Dialog, MOD

 

SKTF arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering och andra former av intolerans. SKTFs mål är att alla oavsett etnisk tillhörighet ska ha samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet. Därför har jag genomfört flera MOD-utbildningar för att SKTFs anställda och förtroendevalda ska få möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling inom mångfaldsområdet.

MOD-utbildningar genomförs i samverkan med Sensus.

Västerås kommun

Multireligösa guidningar

 

I många kommunala verksamheter möter man människor för vilka tro och religion spelar en viktig roll veckans alla dagar. Genom multireligiösa guidningar vill Västerås kommun verka för ökad kunskap och förståelse för det mångreligiösa Sverige. En multireligiös guidning, med den multireligiösa resväskan som pedagogiskt hjälpmedel, inspirerar till spännande upptäcktsfärder och lärande upplevelser.

Multireligiösa guidningar genomförs i samverkan med Sensus.

Borås Caroli församling

Processledning i strategiarbetet

I Borås Caroli församling valde man att under två dagar arbeta tillsammans med alla anställda och förtroendevalda för att ta fram ett nytt visions- och strategidokument. I arbetet med församlingsinstruktionen ledde jag processen med att utifrån en omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys, göra en nuläges-analys med tillgångsinventering, som mynnade ut i ett underlag för handlingsplan och vision.

I Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen, står att det i varje församling ska finnas en församlingsinstruktion. Instruktionen ska fungera som ett övergripande styrdokument för församlingen och utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Sigtunastiftelsen

Skrivarkurser och dramadagar

Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för gränsöverskridande möten, med vetenskap, konst och litteratur som inspirationskällor, i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete. Som en del i den strävan har Stiftelsen valt att årligen anlita mig för att ha skrivarkurser för ungdomar samt att jag deltagit i  arbetet med att ge möjligheten för teater och religion att mötas. I mitt arbete i projektgruppen har ingått planering och genomförande av dramafestival, uppförande av kyrkospel och drama som en del i den konfirmandundervisning som bedrivs på stiftelsen varje sommar.

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling