Mångfald eller enfald?

Inom din organisation finns kanske inbyggda normer och fördomar som leder till omedveten diskriminering.

 

Att skapa en icke diskriminerande kultur betyder att ge var och en rätt att bli värderad efter sina individuella förutsättningar.

Att förändra människors attityder och värderingar är ett långsiktigt arbete. Det är inget som görs över en natt. Därför är det viktigt att arbeta målinriktat med aktiva åtgärder för att skapa en icke diskriminerande kultur, vare sig det gäller arbetsplatser, organisationer, skolor, barnomsorg eller vår vardag i övrigt.

En icke diskriminerande kultur ger var och en rätt att bli värderad efter sina individuella förutsättningar. Ingen blir bedömd efter förutfattade meningar om vad som kännetecknar den grupp som han eller hon tillhör eller uppfattas tillhör.

 

Genom att ta hjälp av en processledare inom mångfald kan ni driva ett processinriktat utvecklings- och förändringsarbete som motverkar diskriminering genom konkreta åtgärder. Målet för åtgärderna är att ge alla lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling